+ ข้อมูลเจ้าหน้าที่
+ แบบรายงาน
+ ภาพกิจกรรม
+ ค้นหาข้อมูลgoogle
+กฏหมายสาธารณสุข
ส่งงาน online
หน้าหลัก
+ ลง รง.คัดกรอง สปสช.
+ ตรวจสอบสิทธิ สปสช.
+ ตรวจสิทธิกรมบัญชีกลาง
+ ดาวโหลด update jhcis
+ ตรวจสอบ18ตร.เว็บสสจ.
+ ตรวจสอบ18ตร.เว็บสนย.
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่

 

 

คลิกดูรายละเอียด
หน่วยงานสาธารณสุข
สสอ.ตาพระยา
เว้บที่หน้าสนใจ
 
 
สถานีโทรทัศน์
ข่าวสารบ้านเมือง
รพ.สต.เครือข่าย
รพ.สต.หนองติม
รพ.สต.ทัพไทย
รพ.สต..นวมินทราชินี
รพ.สต..โคคลาน
รพ.สต.หนองผักแว่น
รพ.สต.กุดเวียน
รพ.สต.แสง์
รพ.สต.มะกอก
รพ.สต.โคกไพล
รพ.สต.รัตนะ
รพ.สต.ทับทิมสยาม03
รพ.สต.นางาม
รพ.สต.โคกเพร็ก
รพ.สต.โคกแจง
รพ.สต.ทัพเซียม
 
 
ตำแหน่ง................................
สาธารณสุขอำเภอ
ชื่อ-สกุล
นาย สายันต์ แสงเพ็ชร์
สถานที่ทำงาน
สสอ.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
เบอร์โทรที่ทำงาน
037-269040
มือถือ 089-8338510
pan
ตำแหน่ง................................ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(บริหาร)
ชื่อ-สกุล นาย ทองปาน พันจุย
สถานที่ทำงาน สสอ.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
เบอร์โทรที่ทำงาน 037269040
มือถือ 081-7565201
ตำแหน่ง................................ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ชื่อ-สกุล นางสาว ประทุมวัน อ่อนอุทัย
สถานที่ทำงาน สสอ.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
เบอร์โทรที่ทำงาน 037269040
มือถือ 087-1452832
pam  
ตำแหน่ง................................ นักวิชาการสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล นางสาว ลักขณา วิลา
สถานที่ทำงาน สสอ.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
เบอร์โทรที่ทำงาน 037269040
มือถือ 090-6483596
ตำแหน่ง................................ นักวิชาการสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล นางสาว ดรุณี คัญธนู
สถานที่ทำงาน สสอ.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
เบอร์โทรที่ทำงาน 037269040
มือถือ 087-9270194
ตำแหน่ง................................ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ชื่อ-สกุล นาย จิรยุทธ์ พินแพทย์
สถานที่ทำงาน สสอ.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
เบอร์โทรที่ทำงาน 037269040
มือถือ 089-8228215
ตำแหน่ง................................ นักวิชาการสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล นายมานะชัย สุเรรัมย์
สถานที่ทำงาน สสอ.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
เบอร์โทรที่ทำงาน 037269040
มือถือ 084-8646404
ตำแหน่ง................................ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ชื่อ-สกุล นางสาวประภัสสร ผาสุข
สถานที่ทำงาน สสอ.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
เบอร์โทรที่ทำงาน 037269040
มือถือ 086-1089957
ตำแหน่ง................................ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ชื่อ-สกุล นายการันต์ บาลโสง
สถานที่ทำงาน สสอ.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
เบอร์โทรที่ทำงาน 037269040
มือถือ 087-1014674