กลับหน้าโครงสร้าง

งานตึกผู้ป่วยใน 1นางพิศมัย ลิ้มอังกูร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวนุชนารถ ชารีโคตร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจีรนันท์ ปะติสุวรรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพิศมัย เกิดกำบท
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพิมพ์พิศา ปรางสูงเนิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสริตา นายะพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี ศิริดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวอุไร ลาวงศรี
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวพนิตา เพ็งลาภ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสุกัญญา สุดแดน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางหนูกัน ประวะภูตา
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวนวลพร ประกอบเพียร
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวดวงพร ส่วนบุญ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวสุวรรณา คงเขียว
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นานสม บิกขุนทด
คนงาน
นางสาวรุณนี แสงกล้า
คนงาน
:: งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน :::: งานผู้ป่วยนอก :::: งานผู้ป่วยในตึก2 :::: งานห้องคลอด:::: งานห้องผ่าตัด:::: งานจ่ายกลาง::

กลับหน้าหลัก