ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ภายใต้แนวคิด “สาธารณสุขเมืองสระแก้วใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Muang Sakaeo MOPH-SK Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

2. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธ[...]