รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานแบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการประเมินตนเองตามข้อ EB1 และรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนก[...]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่อยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาห[...]