EB 5- EB 7 การมีส่วนร่วมในภารกิจหลักที่เลือก

EB 5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาม[...]