สสจ.สระแก้วประชุมจัดทำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก “สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย”


วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และ รพ.สต. มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความพร้อมสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ วันแรกของการประชุมร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเรียนรู้ของเด็กโดยใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (BBL) ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นที่ 3 (วังบูรพา) อำเภอวังน้ำเย็น และวันที่สองเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด ให้เกียรติเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น/ศึกษาธิการ ระดับจังหวัดและอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รพ.สต.บ้านคลองเจริญ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments