ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง


ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกาศราคากลางราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  จำนวน  1 หลัง  ราคา 3,965,900.-บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์

(นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments