ประกาศราคากลางลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามแบบเลขที่ 9555+อส.ข.354/ส.ค./55+อส.ข.202/ก.ค./60 จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามแบบเลขที่ 9555+อส.ข.354/ส.ค./55+อส.ข.202/ก.ค./60 จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ราคาก่อสร้างชนิดฐานรากแบบตอกเสาเข็ม คสล.  ราคา  9,659,400.-บาท (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments