แจ้งผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2563


ตามหนังสือ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ที่ สก 0032.004/ว2095  ลงวันที่ 10  กันยายน  2562  เรื่อง  ขอเชิญเสนอราคายาเพื่อสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว  ปีงบประมาณ 2563 นั้น

คณะกรรมการจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด (ด้านยา)และคณะทำงานคัดเลือกคุณภาพยา จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกคุณภาพและเสนอราคายาที่ดีที่สุด  ซึ่งเป็นราคายาที่รวม VAT แล้ว  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments