สระแก้วจัดประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 12 สาขา เตรียมส่งระดับเขต/ภาค


วันนี้ (22 พย. 62) ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นพ.สุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประกวดคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (20 มีนาคมของทุกปี) จำนวน 12 สาขา เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดคัดเลือกในระดับเขตและภาคต่อไป

นพ.สุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนตัวมาทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม จากการทำงานที่เสียสละตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา  อสม.ทุกคนได้มุ่งสร้างสรรค์งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ที่ส่งผลให้ประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน รวมถึงประเทศชาติ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี  จากภาพลักษณ์ที่ดีของ อสม.ที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ การมีจิตใจที่อาสา เป็นที่พึ่งพาของชุมชน และการรวมกลุ่มกันทำงานอย่างมีพลังเป็นเอกลักษณ์ที่ดีและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ทำให้ อสม.เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ 

 

จากผลการทำงานที่เสียสละดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี  เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  และตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีกิจกรรมที่สำคัญคือ การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ดีเด่น ตั้งแต่ระดับ  ตำบล อำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ ภาคและประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้ว มี อสม.ทั้งสิ้น 8,809  คน ครอบคลุมพื้นที่ในทุกหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน เป็นเครือข่ายเชื่อมต่อการดำเนินงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว  การจัดประกวดคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัดในวันนี้ เพื่อให้ อสม.ทุกอำเภอได้มาร่วมนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดคัดเลือกในระดับเขตและภาคต่อไป

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments