รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการประเมินตนเองตามข้อ EB1 และรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments