EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments