นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว


วันนี้ (19 มีนาคม 2564) นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ณ วัดคลองยาง ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว พร้อมด้วยนางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยมี นพ.จตุนิษฐ์ อัคคะปัญญาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด นายอุทัย เพ็ชรนอก สาธารณสุขอำเภอคลองหาด ประธานชมรม อสม.จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการชมรมฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทน อสม.ทุกอำเภอ ให้การต้อนรับ โดยมีนายพัฒนา พรมเผ่า ประธานชมรม อสม.จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน

นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้ทำความดี มีผลงานอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชน อันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลแต่พึ่งตนเองเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางมาโรงพยาบาล และลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย 

ทั้งนี้ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยได้นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคเพื่อฉีดให้ประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ เพื่อป้องกันควบคุมการะบาดพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงต้องขอความร่วมมือ อสม.จังหวัดสระแก้วทุกคนในการชวนประชาชนในหมู่บ้าน หรือหลังคาเรือนที่รับผิดชอบมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยการให้ความรู้เรื่องของการฉีดวัคซีน และแนะนำให้ประชาชนลงทะเบียน “หมอพร้อม” 

" จากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากมาตรการต่างๆ แล้ว อสม.ถือว่าเป็นกำลังสำคัญด้านสาธารณสุขที่เข้าถึงชุมชน จนทั่วโลกยอมรับว่าความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคนี้ของประเทศไทยเกิดจากพลังของ อสม. ที่ทำให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการ เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน"

สำหรับกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 ประกอบด้วย พิธีมอบใบประกาศ  เข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี, 20 ปี , 30 ปี และอุปกรณ์ในการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด-19 ,มอบประกาศนียบัตรในการการดำเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19  ให้ชมรม อสม. ทั้ง 9 อำเภอ ,มอบสื่อให้ความรู้ สำหรับ อสม.เคาะประตูบ้าน “อสม. พร้อม บอกต่อเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19” พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของ อสม.  พิธีทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ อสม.ที่เสียชีวิต ในช่วงบ่ายได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ภายในวัดและเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง 2 หลัง ได้แก่ นายชาญณรงค์ สมเจริญ อายุ 42 ปี ประสบอุบัติเหตุเป็นผู้ป่วยติดเตียง และนายวิมล อึ้งไผ่ อายุ 23 ปี ป่วยเป็นโรคอ้วน

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments