รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว


วันนี้ (29 มี.ค.64) เวลา 9.30 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นพ.ณรงค์  อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ,นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ,สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและคณะผู้บริหาร รวมทั้ง พญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอวัฒนานคร และบุคลากรสาธารณสุข อสม. ร่วมให้การต้อนรับ 

จากนั้น อสม.อำเภอวัฒนานครและข้าราชการใหม่ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร่วมผลักดันจัดสรรจ่ายค่าตอบแทน อสม. ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของ อสม. รวมทั้งร่วมผลักดันข้าราชการสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุใหม่ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  จากนั้น ได้นั่งรถรางเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ อาทิ ระบบอาชาบำบัด , อาคารฟื้นฟู , Respite ward , cohort ward , ตึกอุษารมณีย์ , อาคารส่งเสริมสุขภาพฯ, ที่พักศูนย์จิตสังคมบำบัด , จุดคัดกรอง ARI ก่อนที่เดินทางเข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน Service Plan ด้านจิตเวชและระบบบริการ new normal โดย พญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก และมีบทบาทในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งนอกและในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคทางจิตเวช เช่น โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก ผู้มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย ผู้ประสบเหตุสะเทือนขวัญ เป็นต้น  สำหรับการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนของโรงพยาบาล ในขณะนี้ได้เพิ่มการดูแลแบบ Respite care เป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมกันระหว่างครอบครัว โรงพยาบาลและชุมชน เพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่เป็นซ้ำบ่อยและไม่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ เพื่อให้สามารถกลับสู่สังคม ลดภาระญาติ และเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีและการรักษาจิตเวชทางเลือกเพื่อวิจัยและพัฒนาการรักษาควบคู่ไปกับแผนปัจจุบัน ได้แก่ การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในผู้ป่วยซึมเศร้า อาชาบำบัดในเด็ก กัญชาทางการแพทย์ อาชีวะบำบัดและกิจกรรมบำบัด เป็นต้น และในช่วงระบาดของสถานการณ์โรค COVID-19 นี้ โรงพยาบาลให้ดำเนินการภายใต้ระบบ new normal มีการเปิดบริการ ARI Clinic และ Cohort ward เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มความมั่นใจของผู้รับบริการในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า การดำเนินงานของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วฯ ทำค่อนข้างดีอยู่แล้ว จากนี้อาจต้องดูเรื่องการเข้าถึงบริการของประชาชนภาพรวมของภาคตะวันออกให้มากขึ้น โดยมีโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วเป็นหลัก ในส่วนของการดำเนินงานระบบบริการ new normal ของโรงพยาบาลก็ทำได้ดี ยังไม่มีการติดเชื้อจากที่นี่ ส่วนเรื่องการฆ่าตัวตายในภาพรวมกรมสุขภาพจิตมีนโยบายในการคัดกรอง เพื่อให้ประชาชนได้ประเมินภาวะสุขภาพจิตของตัวเอง หากมีปัญหาขึ้นมาก็จะมีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)เข้าไปให้คำปรึกษา จากสถานการณ์โควิด-19 ภาวะเศรษฐกิจที่รุมเร้า ก็จะพยายามควบคุม ช่วยเหลือ ยับยั้งไม่ให้การฆ่าตัวตายภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์ (อัตราส่วนไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร) และเมื่อพบผู้ป่วยก็ต้องดูแล อาจเพิ่มขยายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไปยังโรงพยาบาลจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วถึง

จากนั้น เวลา 12.00 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยมี นพ.สุรสิทธ์  จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลและ อสม.อำเภอเมืองสระแก้ว มาร่วมให้การต้อนรับ โดย อสม.ได้กล่าวขอบคุณและมอบช่อดอกไม้ที่ได้ผลักดันจัดสรรจ่ายค่าตอบแทน อสม. ดูแลสวัสดิการต่างๆ โดย รมช.สาธารณสุข ได้กล่าวทักทาย พร้อมร่วมถ่ายรูปกับผู้บริหารและอสม.บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมชมตลาดนัดสีเขียว ณ ศาลาปันสุข ก่อนเดินทางเข้าสู่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โดยมีบุคลากรที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการใหม่กล่าวขอบคุณและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้บริหาร  จากนั้น รมช.สาธารณสุขได้เข้าห้องประชุมชมวีดีทัศน์ โครงการ 3 หมอ  ฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาลฯ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ ก่อนจะเดินทางไปจังหวัดปราจีนบุรีต่อ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments