ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 73 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดโทคนิคส์ (e-bidding)


             ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 73 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดโทคนิคส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่ 18/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น

             สำหรับการจัดซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 73 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,861,600.00 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

   

                ประกาศ  ณ  วันที่  26  เมษายน พ.ศ. 2564

 

                                                                                          ( นายประภาศ  ผู้กดวง )

                                                                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

                                                                           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                       ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments