ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 72 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


              ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 72 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดโทคนิคส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่ 19/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น

             สำหรับการจัดซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 72 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,764,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

   

                ประกาศ  ณ  วันที่  26  เมษายน พ.ศ. 2564

 

                                                                                          ( นายประภาศ  ผู้กดวง )

                                                                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

                                                                           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                       ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments