ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                   ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) เลขที่ 20/2564  

ลงวันที่  31  มีนาคม ๒๕๖4 นั้น

                    สำหรับผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน 29 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดเทค เฮลท์แคร์  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,737,100.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    ประกาศ  ณ  วันที่  27  เมษายน พ.ศ. 2564

 

                                                                                          ( นายประภาศ  ผู้กดวง )

                                                                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

                                                                           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                       ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments