ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                  ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ในวงเงิน 2,412,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

                  เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากการประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาครั้งนี้เป็นจำนวนหลายราย หากดำเนินการต่อไปอาจมีผลกระทบต่อทางราชการและไม่เกิดการแข่งขันราคาอาจทำให้ทางราชการเสียประโยชน์มากกว่า ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นสมควรยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้และดำเนินการจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียงใหม่  

                  จังหวัดสระแก้ว จึงยกเลิกประกาศการประกวดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้างต้น

                   ประกาศ  ณ  วันที่  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

        

                                                                                                               (นายประภาส  ผูกดวง)

                                                                                                นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

                                                                                              รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

                                                                                              ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments