ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 65 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 65 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 23/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 นั้น

                สำหรับการจัดซื้อ เครื่องวัดออกซิเจนอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 65 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท พี.ซี.เมดิคอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,059,500.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  6 พฤษภาคม  พ.ศ.2564

 

                                                              (นายประภาส ผูกดวง)

                                                 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

                                              รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

                                               ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments