ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                         ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ซึ่งเป็นราคากลางจากการสืบราคาท้องตลาดและตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

                         1. ชุดแขวนเครื่องมือแพทย์สำหรับห้องฉุกเฉิน  จำนวน 1 ชุด ราคากลางชุดละ 468,200.-บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

                         2. เครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 930,000.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments