ประกาศราคากลางซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน 67 เตียง  ราคากลางเครื่องละ 36,000.00 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น 2,412,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) ซึ่งเป็นราคากลางจากการสืบราคาท้องตลาด

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments