ประกาศราคากลาง เรื่อง รายการปรับปรุงและต่อเติมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 แห่ง สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


ด้วยจังหวัดสระแก้ว ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงและต่อเติมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน  จำนวน  1 แห่ง สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  วงเงินทั้งสิ้น 5,025,000.-บาท (ห้าล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นเงินทั้งสิ้น  4,987,400.-บาท  (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

ประภาศ ผูกดวง

(นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments