ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลวัฒนานคร(สระแก้ว) จำนวน 1 หลัง


ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลวัฒนานคร(สระแก้ว) จำนวน 1 หลัง โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลวัฒนานคร(สระแก้ว) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม  2564
 

นายประภาส  ผูกดวง

(นายประภาส  ผูกดวง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments