ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง


                       จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๑๐๘๒๘ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๖๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพัน-หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  5 ตุลาคม 2564  ระหว่างเวลา ..08.30.... น. ถึง ....16.30. น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๔๒๕๑๔๑-๔ ต่อ ๒๐๗ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสระแก้ว ผ่านทางอีเมล์ 854492@sko.moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564  โดยจังหวัดสระแก้วจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sko.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ...29 กันยายน 2564.
 

         

                                                                     ประกาศ ณ วันที่  28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                                                  ประภาส  ผูกดวง

                                                                            (นายประภาส  ผูกดวง)

                                                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                                                         ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments