ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๑๐๘๒๘


ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 648 ตารางเมตร  สำหรับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ 10828  จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 9,028,900.-บาท (เก้าล้านสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  เป็นเงินทั้งสิ้น  11,563,100.-บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments