ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID- 19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ในวงเงิน 36,065,000.00 บาท (สามสิบ    หกล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

                     1. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน  5 เครื่อง ราคากลาง 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

                     2. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ จำนวน 4 เครื่อง ราคากลาง 3,960,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

                     3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 3 เครื่อง ราคากลาง 5,979,600.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

                     4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 16 เครื่อง ราคากลาง 2,384,000.00 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                     5. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ราคากลาง 899,400.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                     6. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 4 เครื่อง ราคากลาง 20,552,000.00 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                     7. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน  1 เครื่อง ราคากลาง 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments