ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                     จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 36,065,000.00 บาท (สามสิบหกล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                     1. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง  จำนวน  5 เครื่อง ราคากลาง 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

                     2. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ จำนวน 4 เครื่อง ราคากลาง 3,960,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

                     3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 3 เครื่อง ราคากลาง 5,979,600.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

                     4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 16 เครื่อง ราคากลาง 2,384,000.00 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                     5. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง         ราคากลาง 899,400.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                     6. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 4 เครื่อง ราคากลาง 20,552,000.00 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                     7. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน     1 เครื่อง ราคากลาง 1,290,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

                     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                     1. มีความสามารถตามกฎหมาย

                     2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                     3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                     4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                     5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนจัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                     6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                     7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                     8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสระแก้ว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                     9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                     10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP ) ของกรมบัญชีกลาง

                     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่     30 มีนาคม 2565    ระว่างเวลา   08.30    น. ถึง   16.30   น.

                     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

                     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sko.mph.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3742 5141 – 4 ต่อ 207 ในวันเวลาราชการ

                     ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังจังหวัดสระแก้ว ผ่านทางอีเมลล์ 542181@sko.moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยจังหวัดสระแก้วจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sko.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 24 มีนาคม 2565

                               ประกาศ ณ วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. 2565

 

                                                   นายณัฏฐชัย  นำพูลสุขสันต์

                                                  (นายณัฏฐชัย  นำพูลสุขสันต์)

                                        รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments