ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


                ตามที่ จังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ แห่ง สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น


               งานจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บลูเวิร์ค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๙๔๔.๓๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบ-

สี่บาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 

                                           ประกาศ ณ วันที่   14   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                               ประภาส  ผูกดวง

                                                         (นายประภาส  ผูกดวง)

                                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                                        ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments