ประกาศจังหวัดสระแก้ว เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ จำนวน 2 โครงการ  ดังนี้ 

1. ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ (แพทย์แผนไทย) ตามแบบเลขที่ 9637  สำหรับโรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง

2. ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ บ้านแฝด 2 ชั้น ตามแบบเลขที่ 11056 สำหรับโรงพยาบาล      ตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 หลัง

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

                                                 ประกาศ ณ วันที่   20    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖6

                                                                เชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ

                                                             (นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ)

                                                     รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                                                ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

 

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments