ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง


                                 ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศราคากลางจังหวัดสระแก้ว งานจ้่างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสาิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง  วงเงินงบประมาณ 309,000.-บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 305,500.-บาท (สามแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                               จึงประกาศมาเพื่อทราบ

                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

                                                                              ประภาส  ผูกดวง

                                                                         (นายประภาส  ผูกดวง)

                                                     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments