ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอาคารเอนกประสงค์(แบบจิตเวชและยาเสพติด) ๑ หลัง โรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi


จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอาคารเอนกประสงค์(แบบจิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๕ ตารางเมตร ๑ หลัง โรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๔๘,๙๐๐.๐๐  บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
                                                กอสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอาคารเอนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  จำนวน  ๑   หลัง

ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๑๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ จังหวัดสระแก้ว เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00   น.


                     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
                     ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
                     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๔๒๕๑๔๑-๔ ต่อ ๒๐๗ ในวันและเวลาราชการ
                     ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดสระแก้ว ผ่านทางอีเมล์ 854492@moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่                    โดยจังหวัดสระแก้วจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sko.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่             

                                                                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๗

เชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ

(นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ)

รองผู้ว่าราชการจัวหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments