โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว เป็นตัวแทนจังหวัดสระแก้วเข้าประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต


กรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นลงพื้นที่มาประเมินผลการดำเนินงาน รพ.สต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ เข้าชิงชัยระดับเขต ชูผลงาน "ซับมะนาว Herb เราพร้อมสร้างสุขภาพดี...ด้วยวิถีไทย" เป็นหน่วยงานต้นแบบในการนำนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัดสระแก้ว มาบูรณาการกับการแก้ปัญหาของพื้นที่ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการดูแลสุขภาวะของประชาชนอย่างได้ผล

วันนี้ (28มิย.61) เวลา 9.00 น. นายวิเชียร พันธ์สุข สาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 และคณะ ได้เดินทางมาประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับประเขต ประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมี นพ.อภิรัต   กตัญญูตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายสุพจน์ เมฆประดับ นายอำเภอเขาฉกรรจ์  นพ.คงศักดิ์ วงษ์ชูศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.หนองหว้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นพ.อภิรัต  กตัญญูตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองชายแดน มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(SEZ) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในอนาคต จึงได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อผลักดันให้ "จังหวัดสระแก้วเป็นต้นแบบการจัดการเมืองสาธารณสุขชายแดนของประเทศในระดับนานาชาติ ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชน และภาคีเป็นเจ้าของ สู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน" ด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศด้วยมาตรฐาน HA และ รพ.สต.ติดดาว การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดด้วย MOPH-SK และหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการสาธารณสุขชายแดน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบสุขภาพหนึ่งเดียว หัวใจเดียวกัน (One Health One Heart) พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ลงสู่พื้นที่ สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพด้วยหลัก "PIRAB ดูแลสุขภาพประชาชน อายุยืนยาว" ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน ภายใต้ทีมหมอครอบครัว และแกนนำสุขภาพครอบครัว (กสค.) เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่สังคมรอบรู้สุขภาพด้วยธรรมนูญสุขภาพตามนโยบายจังหวัดสระแก้ว "เมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี" 

ซึ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว (รพ.สต.ซับมะนาว) เป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการนำนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัดสระแก้ว มาบูรณาการกับการแก้ปัญหาของพื้นที่ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการดูแลสุขภาวะของประชาชน ส่งผลให้มีผลงานยอดเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่ โล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จากในหลวงรัชกาลที่10 ถึงสองปี (ปี2554และปี2556) มีการนำผลงานวิจัยโรคความดันโลหิตสูง ไปร่วมเผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ชนะเลิศการประกวดชมรม To Be No.1 ระดับจังหวัด ปี 2557  มีผลการประเมินตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาวประจำปี2560 ระดับ5ดาว มี อสม.ดีเด่นจังหวัดสระแก้ว 2 สาขา คือสาขาควบคุมป้องกันโรค(ปี2555) และสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปี2560) มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอื่นได้ โดยเน้นแนวคิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในการสนับสนุนการพัฒนา และต่อยอดเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ภายใต้อัตลักษณ์ ที่ว่า "ซับมะนาว Herb เราพร้อมสร้างสุขภาพดี...ด้วยวิถีไทย"

นายวิเชียร พันธ์สุข ประธานกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 กล่าวว่า ในการมาประเมินผลงานของ รพ.สต.ซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ ในวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดสระแก้ว ที่ส่งเข้าประกวดผลงานเพื่อเป็นตัวแทนของเขตบริการสุขภาพที่ 6 (8 จังหวัดภาคตะวันออก) ซึ่งเมื่อปี 2560 รพ.สต.ในเขตนี้ก็ได้รับรางวัล รพ.สต.ดีเด่นระดับประเทศ โดยเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสว่า "ให้ รพ.สต.ช่วยดูแลผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วย" 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments