corona

ติดเชื้อสะสม

จ.สระแก้ว 0
ประเทศ 3,920
corona

หายแล้ว

จ.สระแก้ว 10
ประเทศ 3,766
corona

รักษาอยู่ใน รพ.

จ.สระแก้ว 0
ประเทศ 94
corona

เสียชีวิต

จ.สระแก้ว 0
ประเทศ 60
corona

กลุ่มเสี่ยงวันนี้

0

corona

กลุ่มเสี่ยงสะสม

22,384

corona

อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง

87

corona

มีไข้/มีอาการบ่งชี้

0

 
 
 
คลิกตำแหน่งบนแผนที่ เพื่อแสดงข้อมูลรายหมู่บ้าน
รายละเอียด
 • หมู่บ้าน-

 • อำเภอ-

 • จำนวนเฝ้าระวัง/ครบระยะเฝ้าระวัง0/0

 • มีไข้หรืออาการแสดงบ่งชี้0

 • ส่งตรวจเชื้อ0

 • จำนวนผู้ติดเชื้อ0

 • จำนวนเสียชีวิต0

 • เสียชีวิตรายใหม่0

 • จำนวนรักษาหาย0

 • อยู่ระหว่างการรักษา0

 • ผู้ป่วยวิกฤต0

ข้อมูลเพิ่มเติม
สีเขียว = มีประชากรเคลื่อนย้าย ไม่มี PUI สีเหลือง = มีไข้ หรือมีอาการแสดงบ่งชี้ สีแดง = มี PUI (รอผล/อยู่ระหว่าเฝ้าระวัง) สีแดง = มี PUI Positive สีขาว = ไม่มีประชากรกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงจำแนกรายอำเภอ

จำนวนเฝ้าระวัง
ทั้งหมด
แรงงาน
เกาหลีใต้
ข้ามแดน
กัมพูชา
PUI/
ผู้สัมผัสเชื้อ
กลับจาก กทม./
ปริมณฑล
กลับจากประเทศเขตติดโรคฯ
และระบาดต่อเนื่อง
อื่นๆ
อำเภอ รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง รายใหม่ สะสม ครบ 14 วัน/จำหน่าย ยังเฝ้าระวัง มีไข้
หรืออาการบ่งชี้ *
*รหัสเขตปกครองผิดพลาด 0 124 106 18 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 35 34 1 0 1 1 0 0 74 57 17 0
คลองหาด 0 1,902 1,902 0 0 1 1 0 0 79 79 0 0 12 5 7 0 447 447 0 0 21 21 0 0 1,342 1,349 -7 0
ตาพระยา 0 2,850 2,850 0 0 5 5 0 0 87 87 0 0 18 5 13 0 847 847 0 0 32 32 0 0 1,861 1,874 -13 3
วังน้ำเย็น 0 2,229 2,228 1 0 0 0 0 0 40 40 0 0 28 20 8 0 557 557 0 0 15 15 0 0 1,589 1,596 -7 1
วังสมบูรณ์ 0 1,604 1,604 0 0 2 2 0 0 10 10 0 0 2 1 1 0 386 386 0 0 6 6 0 0 1,198 1,199 -1 0
วัฒนานคร 0 3,475 3,452 23 0 4 4 0 0 323 301 22 0 82 11 71 0 1,131 1,131 0 0 42 42 0 0 1,893 1,963 -70 2
อรัญประเทศ 0 4,189 4,146 43 0 8 8 0 0 2,780 2,737 43 0 982 180 802 0 494 494 0 0 1,160 1,117 43 0 -1,235 -390 -845 2
เขาฉกรรจ์ 0 2,101 2,101 0 0 4 4 0 0 29 29 0 0 10 9 1 0 634 634 0 0 11 11 0 0 1,413 1,414 -1 1
เมืองสระแก้ว 0 2,513 2,511 2 0 10 10 0 0 215 215 0 0 163 98 65 0 692 692 0 0 98 98 0 0 1,335 1,398 -63 2
โคกสูง 0 1,397 1,397 0 0 4 4 0 0 133 133 0 0 4 3 1 0 511 511 0 0 16 16 0 0 729 730 -1 0
Total 0 22,384 22,297 87 0 38 38 0 0 3,710 3,645 65 0 1,301 332 969 0 5,734 5,733 1 0 1,402 1,359 43 0 10,199 11,190 -991 11
* จากรายงานติดตามครั้งล่าสุดในช่วงเฝ้าระวัง 14 วัน
"รายใหม่" หมายถึง รายใหม่ที่เข้าพื้นที่มาในวันที่ 2020-11-26