สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Sunday
Apr 20th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home อ.ตาพระยา สสอ.ตาพระยา CUP ตาพระยา พร้อมลุยนโยบายปิงปอง 7 สี

CUP ตาพระยา พร้อมลุยนโยบายปิงปอง 7 สี

อีเมล พิมพ์ PDF
Font Size Larger Font Smaller Font
7pp2

เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2556 ที่ผ่านมา  นางภัทรา ผาแก้ว  กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สระแก้ว ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการดำเนินงานกลยุทธ์ปิงปองจราจร 7 สี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลตาพระยา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างกระแสเพื่อให้เกิดการสร้างกระแสและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่สาธารณะ ลดความแออัดผู้ป่วยนอกจาก รพท./รพช.สู่ รพ.สต. และลดอุบัติการณ์ป่วยตาย  จากการประชุมทำให้ทราบแนวทางการดำเนินงานปิงปองจราจร 7 สี  มากขึ้น

 

7pp1

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพและยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปี 2554 - 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นายแพทย์วิชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยให้ใช้กลยุทธ์ ปิงปองจราจร 7 สี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างกระแสเพื่อให้เกิดการสร้างกระแสและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่สาธารณะ ลดความแออัดผู้ป่วยนอกจาก รพท./รพช.สู่ รพ.สต. และลดอุบัติการณ์ป่วยตาย

7pp3


เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานตามแผนงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย และหลักการ แนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ด้วยปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี ซึ่งสอดคล้องกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

7pp4

 

comments
 

สสอ.ตาพระยา ยินดีต้อนรับ4king

star_sko.fw