สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Tuesday
Sep 02nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home อ.ตาพระยา สสอ.ตาพระยา กองทุนฯ ตำบลไทย จัดอบรมผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

กองทุนฯ ตำบลไทย จัดอบรมผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

อีเมล พิมพ์ PDF
Font Size Larger Font Smaller Font
6

เมื่อวันที่ 11 กันยายน และ 13 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา นายสายันต์ แสงเพ็ชร์ สาธารณสุขอำเภอตาพระยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้แลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและผู้ดูแล จำนวน 74 คน กิจกรรมที่อบรมได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับโรคความดันโลหิต เกลือกับโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรม 3 อ.2ส. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ดูแลผู้ป่วย การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตตามหลัก 8 อ. กิจกรรมโซนสีอาหารบอกโซเดียม
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้ากิจกรรมเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3

2

4

5

6

7

9

10

8

comments
 

สสอ.ตาพระยา ยินดีต้อนรับMIS

navi_PHI.fw

star_sko.fw