ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ประจำปีงบประมาณ 2566


ด้วย จังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน ของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน 5 รายการ (69 ชิ้น) (ตามรายละเอียดแนบท้าย)    โดยดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ราคากลางทั้งสิ้น 8,420.-บาท (แปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงพยาบาล         เขาฉกรรจ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ดังนี้
  -กำหนดลงทะเบียน   เวลา 08.30 น. – 09.30 น.
  -เริ่มประมูลขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ

Update Delete

แชร์บทความนี้