เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ภายหลังจากที่ได้มีการก่อตั้งจังหวัดสระแก้วในปีเดียวกัน โดยแยกตัวออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี ดูแลรับผิดชอบประชากรในจังหวัด 540,000 คน การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 58 ตำบล 731 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองสระแก้ว
 2. อำเภอคลองหาด
 3. อำเภอตาพระยา
 4. อำเภอวังน้ำเย็น
 5. อำเภอวัฒนานคร
 6. อำเภออรัญประเทศ
 7. อำเภอเขาฉกรรจ์
 8. อำเภอโคกสูง
 9. อำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 15 ลิปดา ถึง 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ กับประมาณเส้นแวงที่ 101 องศา 45 ลิปดา ถึง 103 องศาตะวันออก โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันออก ติดกับประเทศกัมพูชา
 • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดจันทบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

สภาพภูมิประเทศ

สภาพทั่วไป พื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยรวมเป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีระดับความสูงจากน้ำทะเล 74 เมตร กล่าวคือ ด้านเหนือ มีทิวเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกง มีลักษณะเป็นป่าเขาทึบได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ด้านใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร ทำให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ เป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี ด้านตะวันออก ลักษณะเป็นที่ราบถึงที่ราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทำไร่ ทำนา ด้านตะวันตก นับตั้งแต่อำเภอวัฒนานคร มีลักษณะเป็นสันปันน้ำและพื้นที่ลาดไปทางอำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญประเทศ เข้าเขตราชอาณาจักรกัมพูชา

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,296-1,539 มิลลิเมตร ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.5-28.78 องศา

สถานบริการสุขภาพ

สถานบริการสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประกอบไปด้วย
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแห่งแรก)
 • โรงพยาบาลคลองหาด
 • โรงพยาบาลตาพระยา
 • โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
 • โรงพยาบาลวัฒนานคร
 • โรงพยาบาลอรัญประเทศ
 • โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
 • โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
 • โรงพยาบาลโคกสูง
โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 แห่ง
 • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ อำเภอวัฒนานคร
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง
 • โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ
โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศวิสัยทัศน์

ต้นแบบการจัดการเมืองสาธารณสุขชายแดนของประเทศในระดับนานาชาติ

ระบบสุขภาพเข็มแข็ง ประชาชน และภาคีเป็นเจ้าของ สู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน


พันธกิจ

 1. จัดบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และเข้าถึง
 2. พัฒนาให้ภาคีทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าของ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และธรรมาภิบาล
 3. เสริมสร้างความเป็นเลิศในการจัดบริการสุขภาพ เชื่อมโยงจังหวัดชายแดน ประเทศเพื่อนบ้าน เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ค่านิยมองค์กร

  MOPH-SK

 • M (Mastery) : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด
 • O (Originality) : สร้างสรรค์นวัตกรรม
 • P (People centered approach) : ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง
 • H (Humility) : มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • S (Service mind) : มีจิตในการบริการที่ดี
 • K (Knowledge worker) : เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา

ผู้บริหาร
 • นพ.ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว


 • นพ.อิทธิพล อุดตมะปัญญา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
  (รอง นพ.สสจ.)


 • ดารารัตน์ โห้วงศ์ นักวิชาการสาธาณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
  (รอง นพ.สสจ.)


 • สมเกียรติ ทองเล็ก นักวิชาการสาธาณสุข ชำนาญการพิเศษ
  (รอง นพ.สสจ.)


 • ลอองจันทร์ คำภิรานนท์ นักวิชาการสาธาณสุข ชำนาญการพิเศษ
  (รอง นพ.สสจ.)


 • ไชยยา จักรสิงห์โต ผู้ช่วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
  สาธารณสุขอำเภอ


 • กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย ผู้ช่วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


 • นพ.สุกฤษฎิ์ เลิศสกุลธรรม ผู้ช่วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง


 • พาณี วสนาท หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


 • กฤษณา ฤทธิ์เดช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


 • เปรมกมล ขวนขวาย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


 • สมบัติ พึ่งเกษม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


 • พิชิตชัย เชิดชู หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย


 • สานิษ ศิริปิ่น หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


 • วรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ


 • สมบัติ สมบัติวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


 • ทพ.ศรณ์ ศิลปศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข


 • จาตุรงค์ จันทร์เรือง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


 • สมโภชน์ เจริญยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


 • อรพิน ภัทรกรสกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ


 • ธีระ แสงสุรเดช หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


 • เสกสรรค์ คงอาชีวกิจ หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด


 • ประวิทย์ คำนึง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 • ณัฐกริช โกมลศรี หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
 2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
 3. กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย