ร่วมรณรงค์ต่อต้าน แบน 3 สารอันตราย "พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส" เพื่อส่งเสริมให้คนจังหวัดสระแก้วมีสุขภาพดี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมรณรงค์ต่อต้าน แบน 3 สารอันตราย "พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส" เพื่อส่งเสริมให้คนจังหวัดสระแก้วมีสุ[...]

สสจ.สระแก้วจัดประชุมชี้แจงการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ภายใต้กรอบแนวคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วโดยกลุ่มงานนิติการร่วมกับงานตรวจสอบภายในจัดประชุมชี้แจงเรื่องการป้องกันทุจริต  ผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักปฏิบัติราชการในการเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายจากทางราชการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ[...]

สสจ.สระแก้วประชุมจัดทำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก “สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย”

วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยสนามเด็กเล่นสร้าง[...]

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช.6 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในระดับพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

บ่ายนี้ (21 ก.พ. 62) นายแพทย์ชาตรี  บานชื่น ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

สาธารณสุขสระแก้วร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

26 ธ.ค.61 I หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 โดยจังหวัดสระแก้วได้จัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุป[...]