ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ จำนวน 2 กลุ่ม(ครั้งที่2)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ จำนวน 2 กลุ่ม โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางของงานซ[...]

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ จำนวน 2 กลุ่ม

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ จำนวน 2 กลุ่ม โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลาง[...]