ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 ในวันที่   ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

      &n[...]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 2562

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลา[...]

แจ้งผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2563

ตามหนังสือ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ที่ สก 0032.004/ว2095  ลงวันที่ 10  กันยายน  2562  เรื่อง  ขอเชิญเสนอราคายาเพื่อสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว  ปีงบประมาณ 2563 นั้น

คณะกรรม[...]

เปลี่ยนแปลงสถานที่เปิดซองรายการยา สืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2563

ตามที่ หนังสือ สก 0032.004/ว2095 เรื่อง การสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเพื่อคัดเลือกเปิดซองเสนอราคา เป็นโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562[...]

ขอเชิญบริษัทยาร่วมยื่นซอง เพื่อประกอบการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ2563

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัด จึงขอเชิญบริษัทยาที่สนใจ ร่วมเสนอข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก

กำหนดรับเอกสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ภายในวันที่ วันที่ 27 กันยายน 2562  ณ งานคลังยาและเวชภัณฑ์&n[...]