ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑[...]

ประกาศผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2567

เรียน  ผู้จัดการบริษัท

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0033.004/3469  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2567  [...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล)

จำนวน ๑ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (<[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ (แพย์แผนไทย) ตามแบบเลขที่ 9637 จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ (แพทย์แผนไทย) ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๗ จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศร่างประกวดและร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ (แพทย์แผนไทย) ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๗ จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ (แพทย์แผนไทย) ตามแบบเลขที่ ๙๖๓๗ จำนวน ๑ หลัง โรงพยาบาลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระ[...]