ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกว[...]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่[...]

ประกาศผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2566

   

ตามหนังสือ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ที่ สก 0033.004/ว1986  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2565  เรื่อง  ขอเชิญเสนอราคายาเพื่อสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสระแก้ว  ปีงบประม[...]

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธี[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

         สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพ[...]