ประกาศจังหวัดสระแก้ว เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และปร[...]

ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี[...]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยง[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ์้อจัดจ้าง งานจ้งปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 1-3

               จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 1-3  ตามแบบเฉพาะแห่ง สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบ[...]