ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


                         ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                         จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจัหงวัดสระแก้ว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗  จำนวน ๕ โครงการ  ตามเอกสาร ที่แนบท้ายประกาศนี้                                                                                                                   

                                                                                                                  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๗

                                                                                                                                     เชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ

                                                                                                                                (นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ)

                                                                                                                      รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                                                               ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments