การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(3)

ประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  สำหรับผู้ที่เป็นตัวจริง อันดับที่ 1-6 ให้มาราย[...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ(สัมภาษณ์)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ(สัมภาษณ์) ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์  วันที่  28  สิงหาคม  2561 เวลา 08.30-.900 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธ[...]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการพิเศษ(กรณีย้าย)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กรณีย้าย)  

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ   เรื่อง ผลการคัดเลือกบุุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

Create Content