ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่  30 ก.ค. 63 - 5 ส.ค. 63

ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

การเตรียมเอกสารสำหรับการบรรจุข้าราชการใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563  ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-09.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวั[...]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประก[...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชืัอไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (วิธีสัมภาษณ์) ในวันที่ 22 เม[...]