โรคเครียดภายหลังภยันตรายPTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)

โรคเครียดภายหลังภยันตราย

         โรคเครียดภายหลังภยันตราย เช่น ภัยพิบัติ การก่อการจราจล[...]

แจ้งผลตรวจ ATK เป็นบวก ด้วยตนเอง

ตรวจโควิดด้วยตนเอง
กรณีผล ตรวจ ATK เป็นบวก ให้แจ้งผลตามเขตอำเภอ ดังนี้

อ.เมืองสระแก้ว          092 8566363
อ.อรัญประเทศ           066 1142876