สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย เพื่อให้ ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปเผยแพร่และสร้างการรับรู้ได้ต่อไป

สำนักงาน ป.ป.ส. จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

 

เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย เพื่อให้ ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปเผยแพร่และ[...]

โรคเครียดภายหลังภยันตรายPTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)

โรคเครียดภายหลังภยันตราย

         โรคเครียดภายหลังภยันตราย เช่น ภัยพิบัติ การก่อการจราจล[...]