เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด ร่วมใจ เปลี่ยนความเศร้าเป็นพลัง

วันที่1 ธ.ค. 2559  นางอารี  วิเชียร  สาธารณสุขอำเภอคลองหาดพร้อม
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อเป็นข้า

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐ วัน)

          นายอดุลย์  หาญชิงชัย สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น  เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐ วัน)

จำนวน[...]

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ 
โดย นายสุริยันต์  เศษศรี สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์เข้าร่วมพิธี อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาส[...]

กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
นายสุริยันต์  เศษศรี สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ 
พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 6 แห่ง จัดกิจกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมใจปลูกต้นไม้
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่[...]

กิจกรรมคนวังสมบูรณ์ไม่ทิ้งกัน เกี่ยวข้าวช่วยประชาชน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
นายสุริยันต์ เศษศรี สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ 
ร่วมกับหัวหน้าช่วยราชการอำเภอวังสมบูรณ์ 
ในกิจกรรมคนวังสมบูรณ์ไม่ทิ้งกัน เกี่ยวข้าวช่วยประชาชน
ในอำเภอวังสมบูรณ์ที่ไม่มีทุนทรัพ[...]