ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังมีรายการต่อไปนี้

        1. เครื่องปรับอากาศ[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังมีรายการต่อไปนี้

   [...]

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงตึกผู้่ปวยนอกตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ QSC สำหรับโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

                 ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคากลางงานจ้างปรับปรุงตึกผู้ป่วยนอกตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ QSC สำหรับโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ [...]

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 12 เดือน

ประกาศราคากลางลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามแบบเลขที่ 9555+อส.ข.354/ส.ค./55+อส.ข.202/ก.ค./60 จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามแบบเลขที่ 9555+อส.ข.354/ส.ค./55+อส.ข.202/ก.ค./60 จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ราคาก่อสร้างชนิ[...]