ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 1-3 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะกำหนดราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นที่ 1-3  ตามแบบเฉพาะแห่ง สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,776,127.-บาท (หนึ่งล้านเ[...]

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และต่อเติมอาคาร ตามแบบเฉพาะแห่ง สำหรับโรงพยาบาลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และต่อเติมอาคาร จำนวน 1 หลัง  ตามแบบเฉพาะแห่ง  สำหรับโรงพยาบาลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเคย ราชอาณาจักรกัมพูชา  ราคากลาง ๕,๔๗๓,๓๐๐.๐๐ บาท [...]

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางท้องถิ่น งานจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าอาคารสำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดสระแก้ว  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ราคากลางท้องถิ่น 487,500 บาท 

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ[...]

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบเลขที่ ๑๐๘๒๘

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 648 ตารางเมตร  สำหรับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ตามแบบเลขที[...]