ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รา[...]

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารคลินิคแพทย์แผนไทย

ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลินิกแพทย์แผนไทย ตามแบบเฉพาะแห่ง สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง  วงเงิน 6,853,000.00บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)[...]