ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารคลินิคแพทย์แผนไทย


ด้วยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างอาคารคลินิกแพทย์แผนไทย ตามแบบเฉพาะแห่ง สำหรับโรงพยาบาลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง  วงเงิน 6,853,000.00บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา  กำหนดวันแล้วเสร็จ 200 วัน

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments