ประกาศขายทอดตลาด ของโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

ประกาศขายทอดตลาด โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

ประจำปีงบประมาณ 2565

ดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 27 เดือน เมษายน 2566

เวลา 09.00 น - 12.00 น

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มีนาคม 2566

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2566

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม 2566

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม 2566