ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง


                     ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินงบประมาณ 830,000.- บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลาง 830,000.- บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments