ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 432,000.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นราคากลางจากมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments