ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาโด อำเภเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ  สำหรับโรงพยาบาลส่งเ[...]

ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ  สำหรับโรงพยาบาลส่งเ[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จึงขอประกาศราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 866,000.-บา[...]

ประกาศราคากลางจ้างเหมาออกแบบและจัดทำ Packaging ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำ  Packaging ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ภายใต้โครงการเมืองแห่งความสุขด้วยวิถีพอเพียง กิจกรรมหลัก พัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมที่ 3 พัฒนา Champion Product กิจกรรมย่อย[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ขอประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รายละเอียดต[...]