ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง  ราคากลางเครื่องละ 509,6[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงพยาบาลวัฒนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)&nbs[...]

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องช่วยหายใจชิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 6 เครื่อง  ราคากล[...]

ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง Motor Suction จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ ๕๘,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคากลางปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 4 แห่ง

ราคากลางปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 4 แห่งๆ ละ 64,200.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,800.-บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)